Často kladené otázky

Rozsah riešeného územia je stanovený v súťažnom zadaní v celkovom rozsahu približne 1020 m2. Riešené územie zahŕňa oplotené parcely (p. č. 2818/269, 2818/268 a 2818/417) vrátane samostatne stojaceho rodinného domu (súpisné č.: 558) a priľahlý vstupný pozemok (p.č. 2818/155). Súčasťou riešenia môže byť aj návrh oplotenia okolo celého riešeného územia. Presný rozsah plochy riešeného územia je definovaný v súťažnej pomôcke č.1 (01 – 2D VYKRESY).

Pre účasť v súťaži nie je povinnosť sa vopred registrovať alebo prihlasovať. Zúčastniť sa môže účastník, ktorý spĺňa podmienky uvedené v čl.4 Súťažných podmienok a odovzdá súťažných návrh podľa čl.6 Súťažných podmienok v lehote stanovenej na predkladanie súťažných návrhov – 04.04.2022 do 17:00h.

V rámci súťažného zadania je stanovené, že “Na rodinný dom, garáž a všetky hospodárske objekty je pripravený projekt búracích prác na žiadosť pozostalých. Búracie práce sú naplánované po ukončení súťaže. S ostatnými objektmi a prvkami bude naložené podľa výsledkov súťaže. Zachovanie objektov a prvkov podľa uváženia účastníkov nebude dôvodom na vylúčenie návrhu zo súťaže”. To znamená, že sa s danými existujúcimi objektmi v budúcnosti neuvažuje a účastníci súťaže by mali rešpektovať žiadosť pozostalých s ich odstránením. Zachovanie a sprístupnenie verejnosti niektorého z daných objektov, alebo jeho časti, nebude dôvodom na vylúčenie zo súťaže.Takýto postup, však musí účastník v rámci návrhu jasne odôvodniť.

Ďakujeme za upozornenie. Dokumentácie pôvodného stavu objektu rodinného domu boli prevzaté z dostupných materiálov z riešeného objektu. Po opätovnej kontrole potvrdzujeme, že dispozičnému a hmotovému usporiadaniu objektu rodinného domu odpovedá len časť dokumentácie v súťažnej pomôcke č.01 (dokumentácia existujúceho objektu). Konkrétne sa jedná o súbory označené ako TTSK-0003 až TTSK-0007 a ďalej dokumentácia označená ako 20210306_. Ostatná výkresová časť dokumentácie neodpovedá skutočnosti. Žiadne ďalšie pôvodné dokumentácie nemáme k dispozícií. Detailné zameranie dispozície existujúceho stavu rodinného domu sa nevykonávalo, nakoľko sa predpokladá jeho asanácia.

Podľa Súťažných podmienok bodu č.6.4. odovzdáva účastník prostredníctvom kontaktného bodu (elektronický formulár – “Chcem odovzdať návrh”) 2 dokumenty: “sprievodna dokumentacia.pdf“ a “panel s navrhom.pdf”. Odporúčame aby boli oba súbory nahraté spoločne na externé úložisko a následne zaslané ako 1 odkaz (kvôli spárovaniu identifikácie účastníka k danému návrhu). V rámci elektronického formuláru pre odovzdanie návrhu sa uvádza kontaktný email aby mohlo byť následne zaslané potvrdenia o úspešnom doručení návrhu, prípadne aby bolo v komplikácií so stiahnutím dokumentov možné účastníka kontaktovať. V rámci doručenia návrhu elektronickým formulárom a uvedením kontaktného emailu nedochádza k porušeniu anonymity účastníka, keďže má k zaslaným dokument prístup len sekretár súťaže a overovatelia súťažných návrhov. Nie je potrebné aby si tak účastník zriaďoval anonymnú emailovú schránku.

Sprievodná dokumentácia – príloha č.2, je súčasťou .PDF súboru Súťažných podmienok. V prípade ak nemáte program na editovanie .PDF súborov, odporúčame danú prílohu vytlačiť, vyplniť vytlačenú a naskenovať pre elektronické doručenie.

Pojem “registrácia” v sprievodnej dokumentácií (teda príloha č.2 súťažných podmienok) je vo význame registrácie právnickej osoby v obchodom registri (číslo vložky), resp. pri fyzickej osobe ako samostatne zárobkovo činnej osoby v živnostenskom registri (číslo živnostenského registra), resp. ako číslo autorizácie.

Spýtajte sa

Ak sa chcete niečo spýtať, môžete nás kontaktovať cez náš formulár.